Diğer Yazı Başlıkları

NE YAPMALI (8) HBV dergahında birlik çağrısı üzerine bir değerlendirme

​              Asimilasyon dendiğinde anlaşılması ve kavranması gereken husus nedir? ,bir can veya bir ailenin asimilasyona açık hale gelmesinin belirtileri nedir?,bu gelişmeye karşı vazgeçemeyeceğimiz tedbirler nedir?.

             HBV Dergahının kurumsal bir yapı ile tekrar hizmet üretir hale getirilmesi,diğer mürşit ocaklarının da kendi kurumsal yapılarını oluşturmaları tavsiyesi ile mürşit ocaklarından bir üst kurul oluşturulması çabaları hakkında değerlendirmemi ilgililer ile paylaşmak istiyorum.

             Geleneksel Alevi itikadı dendiğinde hemen akla gelen ilk husus  evvel emirde verilmiş ikrarlarımızdır.Talip-Rehber-Pir-Mürşit  ikrarı ,Müsahip ikrarı, Kivre ikrarı gibi en temel ikrarlarımıza bugün ne ölçüde hassasiyet gösteriyoruz sorusu asimilasyonu ölçen bir nevi barometre dir.

             Bir can yada bir aile yukarıda saydığım temel ikrarlarımıza bağlılık hususunda kendisini sorguladığında aynı anda ne ölçüde asimile olduğu gerçeğiyle de yüzleşecektir. Bu asimile olma  sürecini önce durdurmak ardından ikrar ve itikadımızı pekiştirmek ve gelecek nesillere salimen aktarma sorumluluğu öncelikle Ocaklarındır.

             Her alevi can Alevi inanç ,itikad ve ikrarıını kendi evinde  yani emevi’nin elinin-kolunun uzayamayacağı özel yaşam alanında yaşamaya başladığında asimilasyon kesintiye uğrar.                        Her Alevi can rehberini/rehber ocağını,Pirini/Pir Ocağını  ve Mürşidini/Mürşit  ocağını bilmek ,inanç-itikat ve ikrarını hem yaşamak hem de evladına aktarmak la kendi asimilasyon sürecini durdurur.

            Yaklaşık on asırlık Anadolu Alevi gerçeği aynı zamanda Ocak gerçeğidir de.Kentleşme ile yabancılaşılan bu gerçeğin fark edilmesi adına çabalarımızın zayii olmadığını görmek beni umutlandırdı.

            HBV kültür merkezinde 10-11 eylül de yapılan toplantının sonuç bildirgesinde de Ocak gerçeğine/geleneksel Aleviliğe,geleneksel kurumlarımızın tekrar hizmet üretmeye başlamasına dair tavsiye kararları alınması doğru ve yerinde olmuştur.Kazım Yaman / 20 Ekim 2011

NOT : Yazımın devamında toplantıya katılan kurumların Sayın Veliyettin Hürrem ULUSOY dede ye tavsiye kararları var.Metinde koyulttuğum cümle ise özellikle Mürşit Ocaklarını ilgilendiren kısımdır

“DERGÂH’TA BİRLİK” TAVSİYE KARARLARI

Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un davetiyle toplanan Dedeler, Ocakzadeler, Zakirler, Hizmet sahipleri, Âşıklar, Sadıklar, Muhipler 10-11 Eylül 2011 tarihlerinde, Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde, muhabbet erkânıyla toplandılar. Alevi-Bektaşi toplumunun önünde duran sorunları ve çözüm önerilerini görüştüler.
Toplantıya katılan canlar gönül birliğiyle, Kızılbaş, Alevi-Bektaşi toplumunun önünde duran sorunların çözümüne giden yolda tutulacak ilk halkanın Hacı Bektaş Veli Dergâhı etrafında birleşmek olduğunu belirttiler.
Postnişin Sn. Veliyettin Hürrem Ulusoy’un tüm Ocakzadelere, Dedelere, Zakirlere, Hizmet Sahiplerine, âşıklara, sadıklara, muhiplere teslim-i rıza temelinde el ele vermek için yaptığı çağrıyı var gücüyle desteklediklerini belirttiler ve “Bir olalım, İri olalım, Diri olalım” diyerek, Hünkâr’ın düsturuna olan bağlılıklarını ifade ettiler.
Hiçbir mürşit ocağının bir diğerine üstün sayılmadığı, bir başka deyişle, tüm mürşit ocaklarının birbirlerine eşitliği temelinde, “Birimiz Kırk, Kırkımız Bir” ilkesiyle, bir üst kurul oluşturulması çabalarına Dergâh’ın ön ayak olması gerektiğini ifade ettiler. Bu üst kurulun, kurumsal ocakların temsilcileriyle, eşitlerin birliği temelinde oluşturulmasının ve bu çalışmanın her mürşit ocağının kendi iç kurumsallaşmasını güçlendirme çabalarını desteklemesinin çok yararlı olacağını ifade ettiler.
Toplantıya katılan canlar, Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın kurumsallaşması ve ocaklar, sürekler, kollar arası ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi için Postnişin’ine aşağıdaki tavsiyelerde bulunmayı kararlaştırdı:
1. Dergâh’ta birliği ve kurumsal yapıyı güçlendirmek üzere:
1.1. Postnişin’e, Alevi-Bektaşi inancının kurumsal bir üst yapıya kavuşturulması için öncülük etmesi; Postnişin’e, Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın kurumsallaşması için, kendisi ile birlikte çalışacak ve her yıl en az dört kez toplanacak bir Dergâh Kurulu kurması;
1.2. Postnişin’e, bu kurula Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na bağlı Ocakzade, Dede ve hizmet sahipleri arasından uygun göreceği sayıda üye seçmesi ve bu canların kurulda uzun süre görev yapmasını gözetmesi;
1.3. Postnişin’e, Dergâh Kuruluna çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturarak, yetkin, uzman, aydın ve sanatçılar arasından uygun gördüğü canları bu kurula seçmesi;
1.4. Postnişin’e, gerekli gördüğünde, Dergâh’ta Birlik çalışmalarına kayıtsız şartsız destek verdiklerini ifade eden Alevi kurum temsilcileriyle görüş alış-verişinde bulunarak, hizmetlerine başvurması;
1.5. Postnişin’e, dergâh kurulu ve danışma kurulu ile birlikte en kısa süre içersinde sekretarya, basın-yayın, iletişim, vb., hizmetlerini yürütecek alt komisyonlar kurması;
1.6. Postnişin’e, dergâh kurulu ve danışma kurulu ile birlikte her yıl en az iki kez toplumumuzun ortak sesini yansıtan sempozyumlar, konferanslar, vb., merkezi toplantılar düzenlenmesi ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşılması;
1.7. Postnişin’e, dergâh kurulu ve danışma kurulu ile birlikte en kısa zamanda çalışmaya başlayarak, erkânlarımızı ele alması ve yeniden yola uygun hale getirmesi için bir çaba başlatması tavsiye edildi.
2. Erkânlarımızın asimilasyondan arındırılması ve önümüzdeki sorunların çözümü için Postnişine aşağıdaki yol ve yöntemi izlemesini tavsiye etti:
2.1. Erkanların ve müşküllerin ele alınacağı çalışmalarda katılımcılığı sağlamak üzere tüm Alevi-Bektaşilerin ülkenin her yöresinde yapılacak toplantılarda yapılan ön hazırlıklar üzerine söz söyleyebilmesini;
2.2. Bu tartışmalar olgunluğa, görüş alışverişleri doyuma ulaştıktan sonra, Dergâh Kurulu ve Danışma Kurulunun ortak bir toplantısıyla son hali verilen erkânların en kısa zamanda, örneğin bir yıl içinde, geniş bir toplantı yapılarak, tüm toplumumuzun benimsediği erkânlar haline gelmesi için programlı bir çalışma yürütülmesi;
2.3. Erkanların uygulanması açısından en önemli görevi görecek olan Dedelerin, zakirlerin ve diğer hizmet sahiplerinin Dergâh eğitimine en kısa zamanda başlanması tavsiye edildi.
3. Tüm sorunlarımızın çözümünün uzun soluklu ve zorlu bir yol olduğu bilinciyle Postnişine tüm güçleri seferber etmek için aşağıdakilere özel önem vermesini tavsiye etti:
3.1. Tüm bu çalışmalarda, kadınlarımızın eğitimine ve güncel yaşamımızda en ön safa çıkarılmalarına;
3.2. Tüm bu çalışmalarda Alevi-Bektaşi yolunun geleceği olan gençlerin eğitimine ve çalışmalarda görev almalarına;
3.3. Irk, dil, din, milliyet temelinde her türden ayrımcılığa karşı Hacı Bektaş Veli’nin “Yetmiş iki millete bir nazarla bak” düsturunu; savaşa ve şiddete karşı da yolumuzun barış, kardeşlik ve sevgi ilkelerini öne çıkartmaya ve gençlerimizin gönlüne bu düstur ve ilkeleri yerleştirmeye özel önem vermesi tavsiye edildi.
Hacıbektaş İlçesi, 10-11 Eylül 2011

Twitter : @Kazim__Yaman

Mail : kazimyaman@babamansur.org.tr