Diğer Yazı Başlıkları

Alevilikte Kadının Yeri

Alevi inancındaki kadının yerini Dört Kapı Kırk Makam' göre ele alıp incelemek gerekir. Birinci kapı olan Alevi şefi kapısında kadın erkeğin eşit olduğu öğretilir. Bu hususu bilen inanç önderlerimiz ve aydın insanlarımız canlara, kadın - erkek eşitliği hakkında bilgiler verip telkinlerde bulunulur Konunun hassasiyetine binaen çeşitli örneklerle de konu izah edilir.

Hz. Ali Efendimiz örnek gösterilir. Çünkü Hz. Ali Efendimiz, konuda bize örnek olduğu gibi evlilik hususundan da güzel  bir örnektir. Kendisi, Hz. Fatma Anamız rahmetlik olmadan ikinci evlilik yapmamıştır. Bundan dolayı Alevi erkânında çocuk ve sağlık sorunlarının haricinde çok evlilik yoktur. Çevremize  baktığımız zaman Alevilerin yüzde doksan dokuzunda  ikinci evlilik yoktur. Alevilerde çok evliliği savunan bir inanç ve aydınına rastlayamazsınız. Alevi toplumunda zina gibi ağır suçların dışında, boşanmak da uygun görülmez.

Ancak son yirmi yıl içinde insanlarımızın inançlarından uzaklaşmaları  neticesinde ne yazık ki boşanmalar hiç arzu etme sekte çoğaldı. Bu hususu da tasvip etmiyoruz. Boşanmalardan en çok  kadınlar ve varsa çocuklar zarar görür. Bu konuda en  çok  Alevi canlara, daha çok inanç önderleri ve Alevi dernek, kurum ve kuruluşlarına görev düşüyor.

Toplum olarak hepimiz de vicdanımıza koyalım ve insan olarak geçmişimizi iyi araştıralım .Boşanmaları asgariye indirmek için daha çok çalışalım. Alevi toplumunda şimdiye kadar, kadını taşlamak, recm etmek ,berdel ve töre cinayetleri olmadı. Bu olumsuzlukların bundan sonrada  olmaması için hepimize de çok önemli görevler düşüyor. Bilhassa kadınlarımıza çok önemli görevler düşüyor netice de  oğlan olsun, kız olsun  çocuklar Anne  eğitim ve terbiyesi ile yetişiyor.

Analarımız görevlerini iyi yaparsa ve bu konuları inanç önderileri ve aydınlarınızla paylaşarak ele alırlarsa, daha başarılı oluruz kanısındayım.

Bakın İncil'de Bab 19; ayet 3.4. 5'te boşanma hakkında ne yazıyor:

3- Ve ferisiler onu deneyerek gelip dediler. Her sebeple karısını boşamak caiz midir?

4- Isa cevap verip dedi: "Başlangıçta yaratan onları erkek ve  dişi yarattığını.

5- Ve  bunun için insan babasını ve anasını bırakacak ve karısına yapışacaktır. Ve ikisi bir beden olacaktır" dediğini okumadınız mı ? Söyle ki, onlar artık iki değil, fakat bir bedendirler. imdi  Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmasın.

Kur an  Kerim'in Müminin suresi, ayet; 12-13-14

12- Yemin olsun ki, biz insanı topraktan oluşan bir özden yarat

-13 Sonra onu dayanıklı bir karargâhta bir damlacık yaptık.

14-Damlacığı bir embriyo halinde yarattık, sonra embriyoyu bir et parçası halinde yarattık, sonra o et parçasını bir kemik halinde  yarattık ve nihayet o kemiğe de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışta yeniden kurduk. Yaratıcıların en güzeli Allah’ın kudret ve sanatı ne yücedir.

Allah’ın o yüce kudretine son derece inananlardanım. Nasıl olur da o yüce kudret sahibinin her şeyi ile eşit yarattığı kadın ve erkeği bizler ayırıp, "yok efendim biz eşit değiliz erkekler istediğini yapabilir" diyebiliyoruz. Hz Ali Efendimiz "Evlilikte iki beden bir ruh olmadıkça, gerçek anlamda evlilik gerçekleşmez." demiştir.

Sail olma cahilden sorma sırrı
gözü bakar amma körden sayılır
Akl ile temyiz eder hayr ü şerri
hayırdır surette şerden sayılır

Gel beri gel beri ey yüzü mâhım
Senden özge yoktur dilde penâhım
Bu ne sırrın sırrı de bana şâhım
Şâb-ı emred kendi pirden sayılır

kâmil olan âşık Hâke sürünür
Türlü libas giyer atlas bürünür
Gâhi olur bin bir dondan görünür
Gâh Cem olur topu birden sayılır

Ekmel idi Havva geldi sonunda
Hilkati de ahsen oldu önünde
kim dedi er gelmez avrat donunda
Avrat ise erdir erden sayılır

Fenni bize Hak'tan elçiler geldi
Zapt olundu kanun cümlesi bildi
Âdemi defterden de niçin sildi 
Âdemin tarihi nereden sayılır

Sail:Yelken
Mâh:Ay
Penâh:sığınma. sığınılacak yer
Şâbb-ı emred: sakalı çıkmamış genç
Gâhi:arasıra zaman
Ekmel: Mükemmel en kamil eksiği olmayan en mükemel 
Hilkat:doğuştan gelen vasıf yaratma yaratılış
Ahsen: en güzel çok güzel


Süleyman Metin-Dede